About An Coimisiún Eorpach

Tá an t‑inneachar seo á thairiscint ag an gCoimisiún Eorpach. Is é an Coimisiún Eorpach brainse feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh atá neamhspleách ó thaobh na polaitíochta de. Is ise amháin atá freagrach as tograí a tharraingt suas le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua, agus is ise a chuireann chun f

Topics

an dlí, an ceartas, cearta bunúsacha agus cearta an duine & an daonlathas (6)
cathracha, an fhorbairt uirbeach & réigiúnach (12)
an t‑oideachas & an fothú acmhainneachta (331)
ceannaireacht, nuálaíocht & comhroinnt eolais san earnáil phoiblí (54)
an fuinneamh, an t‑athrú aeráide & an comhshaol (6)
sábháilteacht & slándáil bia (3)
an fhostaíocht, an trádáil agus an geilleagar (9)
an inscne, an neamhionannas & an cuimsiú (1)
sonraí, digiteach & teicneolaíocht (59)
gnóthaí muirí & iascaigh (1)
leochaileacht, cásanna géarchéime & athléimneacht (31)
an cothú, an tsláinte & an fholláine (4)
imirce & imeascadh (1)
teanga & cultúr (1265)
leanaí & an óige (4)
talmhaíocht agus forbairt tuaithe (20)