4. Att ta sig runt i staden

Број на дозболени обиди: Неограничено
Број на Ваши обиди: 0
Метод на оценување: Највисок обид
Постигната оценка: Ништо

Начин: