4. Att ta sig runt i staden

Број дозвољених покушаја: Неограничено
Број покушаја који сте имали: 0
Метод оцењивања: Најбољи покушај
Оцена забележена: Ниједан

Режим рада: