5b

Број на дозболени обиди: Неограничено
Број на Ваши обиди: 1
Оценка за обидот 1: 0%
Метод на оценување: Највисок обид
Постигната оценка: 0%

Начин: